28/11/2023

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Vēstures valsts 27. olimpiāde 9. un 10.-12. klašu skolēniem

Vēstures valsts 27. olimpiādes norises kārtība

I Olimpiāde 9. klases izglītojamajiem

 1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. attīstīt izglītojamajos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmetu „Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” standartos noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas;

1.2. sekmēt izglītojamo interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām;

1.3. veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos.

 1. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību un pašvaldībām.
 2. Olimpiādes adresāts: 9. klases izglītojamie. 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie.
 3. Olimpiādes norise:

4.1. 1. posms – izglītības iestādes olimpiāde. Olimpiādi organizē izglītības iestādes izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā ir izglītības iestādes vēstures skolotāju metodiskā komisija;

4.2. 2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:

4.2.1. olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2020. gada 10. decembrī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni;

4.2.2. olimpiādes kopējais darba ilgums līdz  240 minūtēm;

4.2.3. otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtē elektroniski valsts olimpiādes žūrijas komisija;

4.2.4 otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē vēstures olimpiādes rīcības komisija, kura veic valsts olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiādi 70 -80 dalībniekus, kuri novada olimpiādē republikā kopumā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Uzaicināto izglītojamo saraksts tiek publicēts centra interneta vietnē www.visc.gov.lv līdz 2020. gada 31.decembrim;

4.2.5. katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem tikai sava novada vai pilsētas otrā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus uz savu e-pasta adresi.

 1. Olimpiādes norise otrajā posmā:
  • olimpiādi organizē novada, pilsētas vai novadu apvienības rīcības komisija;
  • novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj novada vai republikas pilsētas pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības pārstāvi (turpmāk – novada atbildīgā persona), informāciju tehnoloģiju speciālistu, vēstures metodiskās apvienības vadītāju un vēstures pedagogus;
  • novada olimpiādes rīcības komisija piesaka centram novada atbildīgo personu līdz 2020. gada 1. oktobrim, novadu atbildīgās personas apstiprina centrs;
  • novada olimpiādes rīcības komisija norīko:
   • atbildīgos par datortelpu sagatavošanu olimpiādei;
   • olimpiādes vadītāju, kurš nodrošina olimpiādes organizāciju tās norises telpā;
  • izglītības iestādes vēstures pedagogs vai atbildīgais darbinieks (turpmāk – izglītības iestādes atbildīgā persona) piesakās novada atbildīgajai personai. Rekomendējam, lai izglītības iestādes atbildīgā persona visām olimpiādēm, kuras notiek tiešsaistē sadarbībā ar LU ITD (fizikas, angļu valodas, filozofijas, vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, ekonomikas un latviešu valodas), būtu viena;
  • novada atbildīgā persona līdz 2020. gada 21. oktobrim apstiprina izglītības iestādes atbildīgās personas, piešķirot piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
  • dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek divos soļos:
   • pirmais solis – piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes tīmekļa vietnei, kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi. Izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei pirmajā solī veic izglītības iestādes atbildīgā persona sākot ar 2020. gada 22. oktobri. Izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā solī, nav ierobežots;
   • otrais solis – dalībnieku reģistrācija olimpiādes otrajam posmam. Olimpiādes dalībnieku reģistrāciju otrajā solī nosaka novada atbildīgā persona, ņemot vērā pieejamo datoru skaitu olimpiādes norises vietā(-s), iespēju pārraudzīt visu dalībnieku darbu, kā arī citus apstākļus;
  • novada atbildīgā persona:
   • nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi birule@832.visc.gov.lv un ar centra starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
   • ar LU ITD starpniecību izglītības iestāžu atbildīgajām personām piešķir piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
  • izglītības iestādes atbildīgā persona:
   • līdz gada 21. oktobrim nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi savai novada atbildīgajai personai, un ar atbildīgā starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
   • sākot ar 2020. gada 22. oktobri, reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni;
   • dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz  gada 26. novembrim;
   • dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz gada 3. decembrim;
   • ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms olimpiādes, izglītojamam ir jāizpilda viņam izsniegtās instrukcijas no novada atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš ir olimpiādes dalībnieku sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts publiski pieejamā tīmekļa lapā  http://edu.lu.lv;
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.
  • olimpiādes norise:
   • vienu stundu pirms olimpiādes vadītājs pārliecinās par olimpiādes norises telpas kārtību, par interneta pieslēgumu, par datortehniku;
   • olimpiādes vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms olimpiādes sākuma pēc izglītojamo saraksta, kuru ir iedevusi novada atbildīgā persona, ielaiž izglītojamos datortelpās, kurās katram izglītojamajam ir dators un papīra lapa melnrakstam;
   • pārbaudīto izglītojamo sarakstu paraksta olimpiādes vadītājs un nosūta (pēc olimpiādes) elektroniski novada atbildīgajai personai;
   • izglītojamie telpā sēž pie datora pa vienam;
   • ne vēlāk kā plkst. 9:15 olimpiādes norises dienā tiks ievietota olimpiādes uzsākšanas parole olimpiādes tīmekļa vietnē: http://edu.lu.lv/, kurai piekļuve būs tikai novadu atbildīgajām personām;
   • ne vēlāk kā 30 minūtes pirms olimpiādes novadu atbildīgais paziņo olimpiādes uzsākšanas paroli olimpiādes vadītājam;
   • olimpiādes vadītājs nodrošina, lai skolēnam olimpiādes laikā interneta pārlūkprogrammā būtu atvērti tikai olimpiādes uzdevumi un netiktu lietotas citas datorprogrammas;
   • olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam pārlūkprogrammā;
   • olimpiādes dalībnieks drīkst izmantot savus personālos datorus, ja tiek ievērotas šīs instrukcijas 4.2.13.5. apakšpunkts – to kontrolē olimpiādes vadītājs;
   • pēc olimpiāžu vadītāju atsūtītajiem izglītojamo sarakstiem novada atbildīgā persona apkopo informāciju par visiem izglītojamiem, kas ir piedalījušies olimpiādē attiecīgajā novadā, pilsētā, un iesniedz olimpiādes organizatoriem pēc pieprasījuma;
   • izglītojamais olimpiādes laikā melnrakstam izmanto olimpiādes vadītāja sagatavotās papīra lapas, uz kurām izglītojamais uzraksta savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi. Melnraksta lapas pēc olimpiādes glabājas pie novada atbildīgās personas;
   • olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 15:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);
   • novada olimpiādē piedalās tikai tie izglītojamie, kas ir pieteikušies olimpiādei. Ja izglītojamais neierodas olimpiādē, tad cits izglītojamais nevar ierasties viņa vietā uz olimpiādi;
   • visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes laikā ir jābūt izslēgtām.
   • nopietnu tehnisku problēmu, piemēram, ilgstošu elektropadeves vai interneta pieslēguma traucējumu gadījumā olimpiādes vadītājs par to ziņo novada atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir ļoti grūti sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis olimpiāžu vadītāji no skolām!
 1. posms – valsts olimpiāde:
  • norises laiks un vieta –  gada 16. februāris, Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā;
  • olimpiādes darba ilgums – ne vairāk kā 240 minūtes;
  • olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 17. punktu;
 2. Olimpiādes darba tēma: „Sabiedrība Latvijas teritorijā 20. gadsimtā”.
 3. Olimpiādes rezultātus apkopo olimpiādes rīcības komisija un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts izglītības satura centra mājas lapā: visc.gov.lv
 4. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu.
 5. Ieteicamo informācijas resursu saraksts, ko izmantot gatavojoties olimpiādei, tiks publicēts oktobra sākumā.

 

II Olimpiāde vidusskolas posma (10.-12.klašu) izglītojamajiem

 1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
  • attīstīt izglītojamos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” standartā noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas;
  • sekmēt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības izveidi;
  • attīstīt izpratni par pasaules, Eiropas un Latvijas vēsturiskās attīstības problēmām;
  • radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes;
  • veicināt izglītojamo prasmes darbam ar dažādiem vēstures avotiem, kartēm un statistiku;
  • veicināt izglītojamo prasmes izteikt un argumentēti pamatot savu viedokli pārsprieduma veidā.
 2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību un pašvaldībām.
 3. Olimpiādes adresāts: 12. klašu izglītojamie.
 4. Olimpiādes norise:
  • posms – izglītības iestādes olimpiāde:
   • olimpiādes uzdevumus izstrādā izglītības iestādes rīcības komisija vai novada, pilsētas vai novadu apvienības vēstures skolotāju metodiskā apvienība un Vēstures skolotāju biedrības pārstāvis;
   • olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā;
  • posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:
   • olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā gada 10. decembrī plkst. 10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni;
   • olimpiādes kopējais darba ilgums līdz 240 minūtēm;
   • otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtē elektroniski valsts olimpiādes žūrijas komisija, kuras sastāvā ir izglītības iestāžu vēstures skolotāji;
   • otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē vēstures olimpiādes rīcības komisija, kura veic valsts olimpiādes dalībnieku atlasi, uzaicinot uz valsts olimpiādi 70-80 dalībniekus, kuri novada olimpiādē republikā kopumā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Uzaicināto izglītojamo saraksts tiek publicēts centra interneta vietnē visc.gov.lv līdz 2021. gada 31.decembrim;
   • katrs novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādes atbildīgais no centra saņem tikai sava novada vai pilsētas otrā posma olimpiādes dalībnieku rezultātus uz savu e-pasta adresi.
 1. Olimpiādes norise otrajā posmā:
  • olimpiādi organizē novada, pilsētas vai novadu apvienības rīcības komisija;
  • novada olimpiādes rīcības komisijas sastāvā iekļauj novada vai republikas pilsētas pašvaldības, tās izglītības pārvaldes vai novadu apvienības pārstāvi (turpmāk – novada atbildīgā persona), informāciju tehnoloģiju speciālistu, vēstures metodiskās apvienības vadītāju un vēstures pedagogus;
  • novada olimpiādes rīcības komisija piesaka centram novada atbildīgo personu līdz 2019. gada 1. oktobrim, novadu atbildīgās personas apstiprina centrs;
  • novada olimpiādes rīcības komisija norīko:
   • atbildīgos par datortelpu sagatavošanu olimpiādei;
   • olimpiādes vadītāju, kurš nodrošina olimpiādes organizāciju tās norises telpā;
  • izglītības iestādes vēstures pedagogs vai atbildīgais darbinieks (turpmāk – izglītības iestādes atbildīgā persona) piesakās novada atbildīgajai personai. Rekomendējam, lai izglītības iestādes atbildīgā persona visām olimpiādēm, kuras notiek tiešsaistē sadarbībā ar LU ITD (fizikas, angļu valodas, filozofijas, vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, ekonomikas un latviešu valodas), būtu viena;
  • novada atbildīgā persona līdz 2020. gada 21. oktobrim apstiprina izglītības iestādes atbildīgās personas, piešķirot piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
  • dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek divos soļos:
   • pirmais solis – piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes tīmekļa vietnei, kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi. Izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei pirmajā solī veic izglītības iestādes atbildīgā persona sākot ar 2020. gada 22. oktobri. Izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve pirmajā solī, nav ierobežots;
   • otrais solis – dalībnieku reģistrācija olimpiādes otrajam posmam. Olimpiādes dalībnieku reģistrāciju otrajā solī nosaka novada atbildīgā persona, ņemot vērā pieejamo datoru skaitu olimpiādes norises vietā(-s), iespēju pārraudzīt visu dalībnieku darbu, kā arī citus apstākļus;
  • novada atbildīgā persona:
   • nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi birule@832.visc.gov.lv un ar centra starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
   • ar LU ITD starpniecību izglītības iestāžu atbildīgajām personām piešķir piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
  • izglītības iestādes atbildīgā persona:
  • līdz gada 21. oktobrim nosūta savu kontaktinformāciju uz elektroniskā pasta adresi savai novada atbildīgajai personai, un ar atbildīgā starpniecību saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
   • sākot ar 2020. gada 22. oktobri, reģistrē novada olimpiādes dalībniekus un citus interesentus (skolotājus un izglītojamos) olimpiādes tīmekļa vietnei, izmantojot tam paredzētu reģistrācijas saskarni;
   • dalībnieku pieteikšana olimpiādei notiek līdz gada 26. novembrim;
   • dalībnieku reģistrēšana olimpiādei notiek līdz gada 3. decembrim;
   • ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms olimpiādes, izglītojamam ir jāizpilda viņam izsniegtās instrukcijas no novada atbildīgās personas, un jāpārliecinās, ka viņš ir olimpiādes dalībnieku sarakstā. Olimpiādes dalībnieku saraksts publicēts publiski pieejamā tīmekļa lapā  http://edu.lu.lv;
  • olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.
  • olimpiādes norise:
   • vienu stundu pirms olimpiādes vadītājs pārliecinās par olimpiādes norises telpas kārtību, par interneta pieslēgumu, par datortehniku;
   • olimpiādes vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms olimpiādes sākuma pēc izglītojamo saraksta, kuru ir iedevusi novada atbildīgā persona, ielaiž izglītojamos datortelpās, kurās katram izglītojamajam ir dators un papīra lapa melnrakstam;
   • pārbaudīto izglītojamo sarakstu paraksta olimpiādes vadītājs un nosūta (pēc olimpiādes) elektroniski novada atbildīgajai personai;
   • izglītojamie telpā sēž pie datora pa vienam;
   • ne vēlāk kā plkst. 9:15 olimpiādes norises dienā tiks ievietota olimpiādes uzsākšanas parole olimpiādes tīmekļa vietnē: http://edu.lu.lv/, kurai piekļuve būs tikai novadu atbildīgajām personām;
   • ne vēlāk kā 30 minūtes pirms olimpiādes novadu atbildīgais paziņo olimpiādes uzsākšanas paroli olimpiādes vadītājam;
   • olimpiādes vadītājs nodrošina, lai skolēnam olimpiādes laikā interneta pārlūkprogrammā būtu atvērti tikai olimpiādes uzdevumi un netiktu lietotas citas datorprogrammas;
   • olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam pārlūkprogrammā;
   • olimpiādes dalībnieks drīkst izmantot savus personālos datorus, ja tiek ievērotas šīs instrukcijas 4.2.13.5. apakšpunkts – to kontrolē olimpiādes vadītājs;
   • pēc olimpiāžu vadītāju atsūtītajiem izglītojamo sarakstiem novada atbildīgā persona apkopo informāciju par visiem izglītojamiem, kas ir piedalījušies olimpiādē attiecīgajā novadā, pilsētā, un iesniedz olimpiādes organizatoriem pēc pieprasījuma;
   • izglītojamais olimpiādes laikā melnrakstam izmanto olimpiādes vadītāja sagatavotās papīra lapas, uz kurām izglītojamais uzraksta savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi. Melnraksta lapas pēc olimpiādes glabājas pie novada atbildīgās personas;
   • olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-vides sistēma. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 15:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);
   • novada olimpiādē piedalās tikai tie izglītojamie, kas ir pieteikušies olimpiādei. Ja izglītojamais neierodas olimpiādē, tad cits izglītojamais nevar ierasties viņa vietā uz olimpiādi;
   • visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes laikā ir jābūt izslēgtām.
   • nopietnu tehnisku problēmu, piemēram, ilgstošu elektropadeves vai interneta pieslēguma traucējumu gadījumā olimpiādes vadītājs par to ziņo novada atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67034995 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir ļoti grūti sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis olimpiāžu vadītāji no skolām!
 1. posms – valsts olimpiāde:
  • norises laiks un vieta –  gada 15. februāris, Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā;
  • olimpiādes darba ilgums – ne vairāk kā 240 minūtes;
  • olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda un pieraksts saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 17. punktu;
  • olimpiādes rezultātus apkopo rīcības komisija un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts izglītības satura centra mājas lapā: visc.gov.lv
 2. Olimpiādes tēma: “Industrializācijas un urbanizācijas radītās pārmaiņas Latvijas teritorijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimtā”.
 3. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu.
 4. Ieteicamo informācijas resursu saraksts, ko izmantot gatavojoties olimpiādei, tiks publicēts oktobra sākumā.

 

S.Birule 60001641

Sintija.birule@832.visc.gov.lv

LEJUPIELĀDĒT: Vēstures_Olimpiādes kārtība (2).docx

LEJUPIELĀDĒT: Vēstures_Olimpiādes kārtība (2) (1).pdf

EnglishGermanLatvianUkrainian