18/01/2022

VSSB

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība

Vēsture ap mums konkursa nolikums 2021./2022.

 

SKOLĒNU RADOŠO DARBU UN PĒTĪJUMU KONKURSS

VĒSTURE AP MUMS

2021./2022. mācību gada

NOLIKUMS

AIZMIRSTAIS VĒSTURES UN KULTŪRAS PIEMINEKLIS

 

–>Lejupielādēt pētījuma apraksta veidlapu<–

 

 1. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu un sekmēt pilsonisko līdzdalību, jauniešiem apzinot un analizējot vēstures avotus, izstrādājot avotu pētījumā balstītu projektu.
 2. Konkursa uzdevumi:

1) veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus;

2) attīstīt prasmi veidot jēgpilnu pētniecisko darbu dažādās formās;

3) sekmēt prasmi piedāvāt un īstenot konkrētas rīcības iniciatīvas, kas vērstas uz nacionālās, reģionālās vai vietējās identitātes apzināšanos;

4) popularizēt plašākai sabiedrībai autentiskas liecības par vēstures notikumiem un procesiem, lai iesaistītu plašāku sabiedrību vēstures liecību saglabāšanā;

5) veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu.

 1. Konkursa tēma „ AIZMIRSTAIS VĒSTURES UN KULTŪRAS PIEMINEKLIS

Anotācija:

Katrā pilsētā, novadā un ciemā atrodas plašākai sabiedrībai nezināmi vēstures un kultūras pieminekļi, kā, piemēram, pieminekļi ievērojamiem cilvēkiem, muižas ēkas, baznīcas, pilis, kapsētas, nozīmīgu vēsturisku notikumu vietas u.c. Tās var kļūt par pamatu skolēnu pētījumiem.

Projekta darbu veidi

Pētniecības darbs

Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Pētnieka uzdevums ir izmantot vēstures avotus un tiem iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, kas palīdzētu uz šo jautājumu atbildēt. Katrs vēstures avots autoram ir jāinterpretē – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citos avotos atrodamu informāciju, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. Pētāmie avoti par konkrēto vēstures un kultūras pieminekli var glabāties gan arhīvā, gan skolas, novada vai nacionālā muzejā vai konkursa dalībnieku mājās. Pētījums var būt noformēts kā ZPD, argumentēta eseja, jebkurš zinātnisks raksts.

Jaunrades darbs

Darba pamatā ir pētījums. Pētījuma rezultātus var izklāstīt kā tūrisma ceļvedi, fotoalbumu ar pētījuma aprakstu, maketu, spēli, filmu, infografiku, vēsturisko notikumu rekonstrukciju.

 

Sabiedriskais darbs

Projekta ietvaros bērni un jaunieši veic ne tikai izvēlētā pieminekļa vēstures izpēti un izstrādā pētniecisku darbu, kurā fiksē tā esošo stāvokli, bet arī realitātē veic dažādas aktivitātes sabiedrības informēšanai par pieminekļa nozīmi, esošo stāvokli, nepieciešamības gadījumā apzināšanas veic vietējā kopienā saskaņotus uzkopšanas darbus, piedāvā nākotnes redzējumu pieminekļa saglabāšanai. Visas aktivitātes fiksē, dokumentē fotografējot un veidojot projekta pierakstus – dienasgrāmatu.

Bērnu un jauniešu veiktie pētījumi un izstrādātie projekti vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībai veicinās to saglabāšanu un popularizēšanu vietējā un valsts līmenī. Īstenotie projekti veicinās jauniešos atbildīgu un uz sabiedrisko labumu vērstas darbības iniciatīvas.

 

 1. Konkursa dalībnieki ir 4.-12. klašu skolēni un profesionālās izglītības audzēkņi.

Projektu darbs sākumskolā un pamatizglītības programmā piedāvā pētīt skolēnam to, kas viņu visvairāk interesē, dziļāk apgūt pētīšanas un IT prasmes, mācīties sadarbību. Šī darba forma dot iespēju skolēniem apgūt pētniecības darba prasmes radošā, interesantā veidā un ļaut pašiem pārliecināties, ka viņu veikums ir nozīmīgs. Sagatavojot skolēnu vidusskolas pētniecībai.

Īstenojot jauno kompetencēs balstīto mācību saturu, projekta darbs vidējās izglītības līmenī ir iekļauts padziļināto kursu ietvaros. Konkursa tēma pieļauj projekta darbu izstrādi Vēsture II un Sociālās zinātnes II kursu ietvaros. Pēc projekta darba izstrādes skolēns var to gan ievietot portfolio, kas ir noteikti attiecīgo padziļināto kursu mācību programmās, gan iesniegt konkursam līdz norādītajam datumam.

Darbi tiek vērtēti trijās grupās:

        A grupa: 4.-6. klase;

        B grupa: 7.-9. klase;

        C grupa: 10.-12. klase un profesionālās izglītības audzēkņi.

Darbs veicams individuāli, pārī.

Vēlams, ka skolēns/i un audzēkņi izvēlas darba konsultantu – pieaugušo.

 

 1. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2022. gada 25. martam 1) jāreģistrē VSSB mājas lapā un  2) jānosūta konkursa organizatoriem (Lūdzu neizmantot ierakstīto vēstuļu/bandroļu saņemšanu). Darbu  iesūtīšanas adrese:

Mirdzai Stirnai / konkursam “Vēsture ap mums”

Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fondā

Merķeļa ielā 13

Rīgā, LV-1050

vai

Darbu var iesūtīt elektroniski

Vitai Hermansonei e-pasts: vita.hermansone@gmail.com

Baibai Atmanei, e-pasts: abaiba@gmail.com

 

 1. Darbu noformējums

Iesniedzamais darbs sastāv no:

1) apraksta veidlapas (veidlapa šī nolikuma pielikumā);

2) projekta darba / pētījuma apraksta pa soļiem

Darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora klasi/kursu (ja darbs veidots pārī – vecākā dalībnieka vecumu).

Darbi, uz kuriem norādīts autora vārds, netiks vērtēti.

Reģistrējot darbu dalībai konkursā norāda darba nosaukumu, ziņas par autoriem, konsultantu un skolu. Reģistrācijas veidlapa mēnesi pirms darbu nodošanas termiņa atrodama Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības mājaslapā www.vsb.lv.

 1. Vērtēšana.

Pēc finālistu atlases un viņu darbu sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notiek darbu atšifrēšana. Uz darbu prezentēšanu tiek uzaicināti tikai finālisti. Fināls 2022. gada 7. maijā (datums var mainīties). Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt finālistu skaitu, vadoties no konkursā iesniegto darbu skaita.

Darbu vērtēšanas kritēriji:

Darbus vērtē 2 kārtās.

Pirmajā kārtā tiek vērtēts:

1) pētījums – katru darbu vērtē žūrijas komisijas 2 dalībnieki atbilstoši kritērijiem: darba atbilstība konkursa tēmai, darba mērķis, uzdevumi, noformējums, korektas atsauces uz izmantotiem informācijas avotiem un to pārbaudāmība, atbilstošu avotu izmantojums pētījumā, avotu interpretācija, izmantotā literatūras saraksts, secinājumi.

2) projekta darbā ieguldītais sabiedriskais darbs.

Otrajā kārtā uzaicinātie finālisti prezentē savu darbu. Žūrijas komisija pilnā sastāvā uzklausa pretendentus, vērtējot prasmi pastāstīt par savu projekta darbu, argumentēti atbildēt uz jautājumiem, radošumu.

 1. Vērtēšanas komisija sastāv no VSSB pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācībspēkiem, arhīvu un muzeju darbiniekiem, Rīgas Latviešu biedrības un citiem pieaicinātiem speciālistiem.
 2. Dalībnieku apbalvošana

Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2022. gada maija beigās (datums tiks precizēts). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicina visus konkursa dalībniekus un konsultantus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas. 

Eustory konkursa finālistiem dāvā iespēju piedalīties jauniešu vasaras akadēmijā kādā no Eustory dalībvalstīm (nepieciešamas angļu valodas zināšanas, jābūt sasniegtam 16 gadu vecumam).

 1. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji.

Konkursu rīko Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem.

Konkursa patrons ir Latvijas Valsts prezidents Egils Levits

Konkursu atbalsta: Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Latvijas Nacionālais arhīvs, ka arī dažādas izdevniecības.

 1. Konkursa darbu pieteikuma forma: Tiks pievienota janvārī
 2. 12. Informācija par konkursu

VSSB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.vsb.lv

 • Par organizatoriskiem jautājumiem:

sazinoties ar projekta koordinatori Vitu Hermansoni, 29149289, e-pasts: vita.hermansone@gmail.com

sazinoties ar projekta koordinatori Baibu Atmani, tālrunis 29776060, e-pasts: abaiba@gmail.com

 • Par darba satura izstrādes precizējošiem jautājumiem:

sazinoties ar projekta koordinatori Aiju Bitenieci, 29395640, e-pasts: aija.biteniece@inbox.lv

 

–>Lejupielādēt pētījuma apraksta veidlapu<–

EnglishGermanLatvianRussian